Враховуючи специфіку Запорізької загальноосвітньої школи № 73 Запорізької міської ради Запорізької області, вважаємо необхідним виділити, як головний стимул діяльності педагогічного колективу, підготовку компетентного випускника, який бажає і може брати участь у міжкультурному спілкуванні народів Європи і світу, дати освіту конкурентоспроможну на міжнародному ринку праці третього тисячоліття, озброїти випускника академічними знаннями, які будуть потрібні суспільству. Серед основних стратегічних завдань чільне місце в роботі школи посідає відродження та розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян держави, носіїв національної та людської гідності, патріотизму, порядності, творців матеріальних та духовних цінностей.

Розроблення Концепції розвитку інклюзивної освіти Запорізької загальноосвітньої школи № 73 Запорізької міської ради Запорізької області викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Запорізька загальноосвітня школа № 73 взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу у школі орієнтовані на дітей з типовим розвитком, і не враховують особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких дітей може створювати передумови для формування у них негативного ставлення до навчання, девіантної поведінки.

Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Прийняття Концепції забезпечить батькам можливість усвідомленого вибору місця для здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти, допоможе уникнути численних проблем, що призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому.

Саме в такому контексті рішення поставлених задач розвитку особистості педагогічний колектив намагається перетворити освіту в дійсний фактор розвитку навчально-виховного процесу.

Стратегічна мета Запорізької загальноосвітньої школи № 73:

Створення організаційно-педагогічного середовища, яке забезпечує становлення гуманістично-зорієнтованої особистості, з почуттям особистої гідності, котра усвідомлює високу цінність свободи, демократії, громадсько-активної позиції, що має міцні різнобічні знання, необхідні для її інтеграції в навколишньому світі й успішній реалізації життєвих планів.

Активізація творчого потенціалу та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються у зв’язку з переходом на новий зміст і 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти.

Стратегічні задачі Запорізької загальноосвітньої школи № 73:

  • Розробка і ухвалення моделі особистості випускника Запорізької загальноосвітньої школи № 73 як орієнтира навчально-виховної діяльності школи на перспективу.
  • Визначення тактики діяльності школи, спрямованої на поетапне, конкретизоване для кожного ступеня здобуття загальної середньої освіти, досягнення кінцевої мети діяльності школи.
  • Створення умов для забезпечення психофізичного здоров’я учнів.
  • Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, розвиток творчих можливостей педагогів, підвищення їхньої психологічної компетентності, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду.
  • Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо та відеоматеріалів.
  • Координація змісту роботи школи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ району, регіону.

Тактичні задачі Запорізької загальноосвітньої школи № 73:

Напрямки діяльності Тактичні задачі
Використання ресурсів інформатизації як діяльного інструмента удосконалення якості освіти, підвищення ефективності управління освітнім процесом на всіх рівнях, забезпечення інформаційної відкритості шкільної освітньої системи Зосередити зусилля на подальшій комп’ютерізації освітній системі школи. Вдосконалювати шкільну систему оцінки якості на основі інформаційних технологій. Оптимізувати урок за рахунок використання ІКТ. Продовжувати формування інформаційної компетентності педагогів та учнів. Удосконалення механізмів управління процесом інформатизації освіти в школі.
Управління освітньою системою в умовах масових інноваційних перетворень Удосконалювати шкільну систему оцінки якості освіти шляхом централізації управління моніторинговими дослідженнями всіх напрямків діяльності школи. Включити в шкільну систему оцінки якості освіти систематичне дослідження індивідуальних результатів освіти конкретного учня. Використовувати підходи, які закладені в концепції державного стандарту загальної освіти для побудови шкільної моделі оцінки якості освіти. Впровадження інклюзивної форми навчання.
Забезпечення комфортного середовища, якісної освіти та соціалізації учнів в освітньому процесі Створити умови безпеки і комфортності освітнього процесу. Забезпечити комплекс дій з формування в учнів навичок здорового способу життя. Розвивати в учнів ставлення до освіти як найважливішої життєвої цінності. Цілеспрямовано навчати учнів ставити проміжні та перспективні цілі, підпорядковувати їм особисту поведінку. Використовувати в загальному обсязі форми самостійної роботи учнів, проектні методи навчання. Розширювати спектр форм фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями в рамках позаурочної діяльності з урахуванням сучасної матеріально-технічної бази школи.
Виховання учнів Продовжити реалізацію Концепції національного виховання учнів, яка спрямована на формування таких ціннісних орієнтирів як патріотизм, громадянська відповідальність, толерантність, сімейні цінності, особистісна, соціальна та державна безпека, цінність людського життя.

Місія нашого навчального закладу – виділення особистості учня в режимі самовдосконалення, в результаті чого формується життєва компетентність, готовність до самореалізації в різних сферах суспільного життя, а в кінцевому результаті – формування особистості, здатної до соціалізації в будь-якій сфері суспільного життя.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.